இரண்டாம் நாள் அரங்கு – தனிநாயகம் அடிகள் நூற்றாண்டு விழா